top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. BEVESTIGING
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen die door of met Julie de Kinderen (Innerseed) worden gesloten. De Klant erkent kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Protest op onze facturen en de algemene voorwaarden dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

2. VERGOEDINGEN
2.1. De servicevergoeding voor de verschillende coaching/training en eventueel bijhorende producten zij overeenkomstig zoals bepaald op de website www.innerseed.be en zoals op de factuur vermeld, tenzij Julie de Kinderen (Innerseed) zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur ervan. (bijvoorbeeld vergoedingen leveranciers, ophoging prijzen met de huidige index, enz.)
2.2. Vermelde prijzen zijn steeds exclusief btw.

3. BETALING
3.1. Onze facturen zijn betaalbaar door de Klant binnen de veertien kalenderdagen vanaf datum van de factuur of voordat een traject van start gaat. 
3.2. Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de factuur van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding a rato van 10 % met een minimum van 150 euro, wat overeenkomt met de hinder die Julie de Kinderen (Innerseed) aldus onderging, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Julie de Kinderen (Innerseed) aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002) Dit artikel blijft geldig indien Julie de Kinderen (Innerseed) op verzoek van de klant, afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

4. ANNULERING

4.1. Bij Workshops, Trainingen en/of weekenden. 

Indien de Klant de voorziene dienstverlening annuleert is door hem de volgende forfaitaire en ondeelbare schadevergoeding verschuldigd van het bedrag:
– annulering tot 4 weken voor de start van de dienstverlening is kosteloos,
– annulering tussen 2 en 4 weken voor de start van de dienstverlening : 50%,
– annulering tussen 1 en 2 weken voor de start van de dienstverlening : 75%,
– annulering minder dan 7 dagen voor de start van de dienstverlening : 100%,

4.2. Bij Individuele begeleidingen, coachings, trajecten op maat. 

Indien de Klant de voorziene dienstverlening annuleert is door hem de volgende forfaitaire en ondeelbare schadevergoeding verschuldigd van het bedrag:

- annulering van > 24 uur voordat de sessie plaats vindt is de annulering kosteloos.

- annulering van < 24 uur voordat de sessie plaats vindt zal er 25 euro in rekening worden gebracht. Dit voor de kosten van de ruimte, het verplaatsen en de administratie te kunnen dekken. 

- annulering op het moment zelf of het niet komen opdagen voor een sessie zal volledig worden aangerekend. 


Als tijdstip van annulering geldt de dag/het moment waarop het aangetekend schrijven of e-mail of telefoongesprek, waarmee de annulering wordt meegedeeld, door Julie de Kinderen (Innerseed) wordt ontvangen.

5. OPSCHORTING EN ONTBINDING
5.1. Bij niet-betaling op de vervaldag, ingeval van wanbetaling, om welke reden dan ook, behoudt Julie de Kinderen (Innerseed) het recht voor om: – hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende coaching te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, – hetzij de dienstverlening, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen na datum van verzending, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
5.2. Indien het vertrouwen van Julie de Kinderen (Innerseed) in de kredietwaardigheid van de Klant wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Julie de Kinderen (Innerseed) zich het recht voor van de Klant de geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Julie de Kinderen (Innerseed) zich het recht voor om de gehele coaching en/of diensten of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de coaching en/of diensten geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd.
In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake is in artikel 3.2., onverminderd de verplichte betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde opdrachten en/of diensten.

6. OVERMACHT
6.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Julie de Kinderen (Innerseed) van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.
6.2. Aangezien Julie de Kinderen (Innerseed) eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten van een andere derde, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

7. GESCHILLENREGELING
7.1. Ingeval van betwisting van onze facturen en/of algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.
7.2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

tak

PRIVACY VERKLARING

Privacywet. AVG. Bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018.

Privacyverklaring INNERSEED - Julie de Kinderen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Julie de Kinderen. De zaakvoerder van Innerseed, gevestigd in Essen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer BE0663771592.

PERSOONSGEGEVENS
Waarom ik jouw gegevens bewaar.
Jouw contactgegevens (Zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts.) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Julie van INNERSEED en cliënt van INNERSEED. 
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij samen te werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS
Mocht je ja zeggen op werken met mij (Of het nu om coaching, workshops, intensives, opleiding of welke dienst dan maar ook van INNERSEED.) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een (intake)gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

BEVEILIGING
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp, Facebook Messenger of andere mediakanalen bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

Mijn sites www.innerseed.be is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door WIX.com Op mijn website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

NIET DIGITALE GEGEVENS
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar deze gegevens zorgvuldig in mijn dossier(s). 
Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. 

Na afloop van onze sessie(s) verwijder ik je gegevens en/of vraag ik jou of je je eigen gegevens en werk mee naar huis wil nemen. 

TERMIJNEN WAAROP IK GEGEVENS BEWAAR
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe. 
.
JOUW RECHTEN 
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

bottom of page